کاغذ دیواری گل دار
کاغذ دیواری گل دار
کاغذ دیواری گل دار یکی از کاغذ دیواریهایی است که از دیر باز کاربرد فراوانی داشته و محبوب همگان است و همچنان محبوبیت خود را همچون گذشته حفظ کرده است .